Aloha kãkou Yulivee Nalu (RHxRH/KH, G1)

Infos über die Varietätskreuzung hier: RH x KH
Geboren: 18.02.2020

Vater: Jibbe v.d. Zilverstroom (RHxKH, Generation 0)
Mutter: Aloha kãkou Riek Wai-Kìkì (RH)

HD: A   / ED: 0  / GD: 2021 nicht frei