VIS Shane HH (Zucht)

Aloha kãkou VIS Shane Gould RHxKH G0 (im Zuchtrecht)

Infos über die Varietätskreuzung hier: RH x KH
Geboren: 08.05.2017

Vater: Lex v.d. s’-Gravenschans (KH)
Mutter: Aloha kãkou Riek Wai-Kìkì (RH)

HD: A   / ED: 0  / GD: 2018 + 2021 frei